Cykliska kräkningar

 
Vad är cykliska kräkningar/CVS?
Cyclic Vomiting Syndrome (CVS) eller cykliska kräkningar som det kallas på svenska, är en kronisk funktionell sjukdom utan känd orsak, orsakad av återkommande attacker av intensivt illamående, kräkningar och ibland buksmärtor, huvudvärk eller migrän och utmattning, utan uppenbar orsak. Cirka 25% av patienterna har även neuromuskulära sjukdomar (CVS plus). Det har länge ansetts att CVS är en sjukdom som bara drabbar barn och ungdomar. Nu vet vi att vuxna också kan ha CVS. Det finns CVS som börjar i barndomen och fortsätter i vuxen ålder, liksom CVS som börjar i vuxen ålder.

Kräkningarna kommer i frekventa intervaller som varar i timmar eller dagar. En patient kan drabbas av 1 till 70 episoder per år med i genomsnitt 12 episoder per år. Patienter med okomplicerad CVS är symtomfria mellan episoderna och attackerna har oftast ett "på-av" -mönster. Cirka hälften av alla som lider av CVS kan se ett tydligt mönster i anfallen.

Episoderna liknar varandra, både när det gäller symtom och varaktighet, och hälsan är normal mellan episoderna. De som lider av CVS har en högre förekomst av migrän och / eller åksjuka i släkten än genomsnittet av befolkningen, men inte alla CVS-patienter har detta i släkten.

 Episoderna liknar varandra, både när det gäller symtom och varaktighet, och hälsan är normal mellan episoderna. De som lider av CVS har en högre förekomst av migrän och / eller åksjuka i släkten än genomsnittet av befolkningen, men inte alla CVS-patienter har detta i släkten.

Episoderna liknar varandra, både när det gäller symtom och varaktighet, och hälsan är normal mellan episoderna. De som lider av CVS har en högre förekomst av migrän och / eller åksjuka i släkten än genomsnittet av befolkningen, men inte alla CVS-patienter har detta i släkten.

En CVS-cykel har fyra faser:

 1. Inter-episodfas, i denna fas är patienten i stort sett symptomfri.
 2. Prodromalfasen börjar när patienten upptäcker att en attack är på väg.
 3. Kräkningsfasen kännetecknas av intensivt och ihållande illamående, våldsamma kräkningar och andra symtom.
 4. Återhämtningsfasen börjar när illamåendet avtar och slutar och när du har fått tillbaka din aptit, kan äta och dricka och energinivån normaliseras.

  Vid CVS kan du få dessa symtom: 
 • Intensivt och ihållande illamående.
 • Upprepade kräkningar, upp till 5-6 gånger i timmen eller mer.
 • Kväljningar, ofta våldsamma.
 • Blekhet, ofta extremt blek hy.
 • Förhöjd kroppstemperatur.
 • Huvudvärk
 • Buksmärtor
 • Diarré
 • Slöhet eller apati.
 • Yrsel
 • "Förvirrande" eller annorlunda beteende
 • Ökad salivproduktion och / eller spottning
 • Extrem törst
 • Uttorkning
 • Kräkningar som innehåller blod.
 • Svaghet
 • Ögonproblem
 • Trötthet
 • Patologiskt badbeteende (långvariga varma bad eller duschar). (Du kan läsa mer om de långvariga varma baden eller duscharna under Vuxen CVS här. Denna text är på engelska.)


Utlösande faktorer
Många med CVS har inga tydliga orsaker som utlöser attacken, medan andra har utlösande faktorer som de kan identifiera och som de vet kan starta en attack. Fysisk stress är en av de vanligaste utlösande faktorerna. Milda virus och smärre skador som orsakar smärta, kan starta en episod. Att gå utan mat för länge och sömnbrist kan också vara fysiska utlösande faktorer.

Mindre vanliga faktorer som kan starta en episod är bedövningsmedel, kyla och matkänslighet. För vissa kan spänning eller känslomässig stress också spela en roll. Negativ stress som ångest, familjeproblem, etc. och rädslan att vara sjuk kan utlösa episoder hos vissa människor. I många fall finns det inget som man vet om som triggat igång anfallet.

Diagnos
För att ställa diagnosen CVS måste man utesluta alla andra orsaker och studera symptomen och sjukdomsförloppet som oftast har samma mönster. När man har CVS kräks man 5-6 gånger per timme när det är som mest intensivt och detta skiljer CVS från de flesta andra orsaker till kräkningar.

Behandling
Behandling av CVS är ett svårt område, med liten forskning för att stödja en eller annan form av behandling. Behandling utvecklas ofta empiriskt, genom försök och fel på individuell basis. Behandling ges för att lindra anfallen. Under anfallet är det ofta bra att låta patienten få vara i ett mörkt och tyst rum.

Behandling med intravenös vätskebehandling kan vara nödvändigt om patienten är uttorkad. Tidig behandling och observation är väsentligt. Behandling med olika antiemetika och andra läkemedel används vid behandlingen. En person kan hitta en behandling som fungerar för den, men det finns ingen etablerad universell standardbehandling för CVS. Försök har också gjorts med ett antal läkemedel mellan anfallen. Några av dessa fungerar bra för vissa CVS-patienter. de minskar frekvensen på anfallen, varaktigheten och styrkan av symptomen vid ett anfall, men samma medicinering kan ha noll effekt på någon annan. I de flesta fall är dokumentationen anekdotisk och baseras på patientens, förälderns eller läkarens uppfattning.

CVS: s fyra faser ger en ram för både diagnostik och behandling av CVS.
Varje fas har sina egna terapeutiska mål.

- Målet med den inter-episodiska fasen är att förebygga anfall.
- Målet i prodromalfasen är att avbryta kräkningsfasen.
- Syftet med kräkningsfasen är att stoppa illamående och kräkningar, eller, om det misslyckas, att få patienten att somna genom sedativa läkemedel. Djup sömn bryter illamåendet, och patienten märker inte obehaget av attacken.
- Syftet med återhämtningsfasen är att kunna inta fast mat utan att orsaka illamående och kräkningar. 

Dagbok för cykliska kräkningar kan du ladda ner här >>

För mer information kontakta:
Cyclic Vomiting Syndrome Association- CVSA Nordic
Hemsida: www.cvsanordic.net
Email: cvsa@cvsanordic.net

Kontaktperson i Sverige: Therese Johansson
Email: therese.sweden@cvsanordic.net

Källa: https://www.cvsanordic.net/