Organisation


Huvudvärksförbundet har sitt säte i Stockholm och utövar sin verksamhet genom följande organ
a) Förbundsstämman
b) Förbundsstyrelsen
c) Riksföreningar
d) Länsföreningar
e) Lokalföreningar

Förbundsstämman är förbundets högsta beslutande organ. Ordinarie stämma hålls varje år under maj månad. Däremellan kan styrelsen kalla till extra stämma om minst hälften av föreningarna kräver detta.

Till stämman utser föreningarna ombud.
På stämman väljer ombuden vilka personer som ska ingå i styrelsen och godkänner verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, verksamhetsplan och budget.

Huvudvärksförbundets olika organ biträds i verksamheten av ett kansli. På kansliet finns tre halvtidsanställda, 50% vardera.