Förbundsstämman 2022

Söndag den 22 maj samlades delar av Sveriges huvudvärkselit. På förbundsstämman deltog föreningarnas ombud, förbundsstyrelse, funktionärer och medarbetare för att gå igenom framtida styrning och verksamhetsinriktning.

Verksamhets- och ekonomisk berättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan och rambudget godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

Jenny Norén valdes till ordförande för ytterligare en mandatperiod på två år, likväl som ledamöterna Maria Holm, Mats Åkesson och Johan Loock. Som ersättare på ett år valdes Anna Witt, Britt Kastrén, Marianne Berglin Sandrén och Camilla Andersson. Ett år kvar på mandattiden hade vice ordförande Gustav Hadin, kassör Bo Svensson, ledamot Marie Lundberg och förtroendevalda revisorn Eric Ericsson. 

Till auktoriserad revisor valdes Magnus Hamberg på ytterligare två år, som ersättare för auktoriserad revisor på ett år valdes José Roa Cortes och som ersättare för den förtroendevalda revisorn på ett år valdes Annett Haaf. Till valberedning valdes Katarina Lilja Nordin och Rim Araz.

Medlemsavgiften och avgiften för supportermedlemskap beslutades att kvarstå som oförändrad, det vill säga 220 kronor per år. Avgiften fastställdes oförändrad även för familjemedlem 50 kronor per person och år samt medlemsavgiften för ungdomar (till och med året personen fyller 30 år) till 100 kronor per år.

En motion hade inkommit. Huvudvärksföreningen Stockholm, Huvudvärksföreningen Halland och Huvudvärksföreningen Trestad föreslog att Huvudvärksförbundet stämma skulle ge styrelsen  i uppdrag att ta fram en intressepolitisk policy där syftet är ett stopp för diskrimineringen av huvudvärksdiagnoser i tillämpningen av sjukförsäkringen samt utreda vilka beslutsfattare och myndigheter (socialdepartementet, Försäkringskassan, Socialstyrelsen, företrädare för sjukvården?) som är aktuella att samarbeta med för att en förändring ska kunna åstadkommas. Som svar på motionen föreslogs att stämman skulle ge förbundsstyrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som ska ta fram underlag och förutsättningar för att bedriva arbete i linje med motionen – vilket också blev det gemensamma beslutet.