TLV gör en omprövning av subventionen av CGRP-hämmare

Det har i veckan uppmärksammats att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ska göra en omprövning av subventionen av CGRP-hämmare. Det var i maj 2022 som det beslutades att myndigheten TLV ska göra en omprövning av subventionen av CGRP-hämmarna Aimovig, Ajovy och Emgality. Myndigheten skriver själv att ”TLV har följt upp användningen av läkemedlen och konstaterar att användningen och nyttan av behandling inte stämmer överens med de antaganden som gjordes när beslut om subvention fattades”.

Huvudvärksföreningen Stockholm kontaktade TLV den 30 juni för att ta reda på mer om vad en omprövning innebär i praktiken. Enligt myndigheten handlar ärendet inte enbart om huruvida Aimovig, Ajovy och Emgality ska ingå i subventionen utan också om hur det i så fall ska gå till. Alla aspekter granskas, t.ex. vem som kan skriva ut läkemedlen, under hur lång tid medicinen ska testas och vilken effekt som behöver uppnås för att det ska vara befogat att fortsätta medicineringen. TLV har bland annat begärt in ny information, t.ex. aktuella studier, från företagen som tillverkar läkemedlen.

Att en omprövning görs innebär alltså inte automatiskt att det finns planer på att ta bort subventionen. Syftet med omprövningen är att undersöka om den analys myndigheten gjorde när det ursprungliga beslutet togs fortfarande är aktuell eller om något har förändrats. Arbetet med omprövningen kommer att ske i höst och troligtvis kommer det inget beslut förrän under sen höst eller vinter.

Vad kan vi göra under tiden?

Vi som använder de aktuella läkemedlen bör fortsätta att registrera i PER (Patientens egen registrering) eller på annat sätt i migrändagböcker och appar. Det är viktigt för att få en tydlig bild, från så många som möjligt, av hur behandlingen fungerar. Skriv också gärna ner sådant som inte framkommer i migrändagboken. Har symtomen förändrats? Kan du göra sådant nu som tidigare var omöjligt? Hur ser din helhetssituation ut? Om du lider av samsjuklighet; hur har dina andra sjukdomar påverkats? Kort sagt: påverkar behandlingen med CGRP-hämmare ditt liv och, i sådana fall, på vilket sätt?

Vi på Huvudvärksföreningen Stockholm återkommer när vi har mer information om omprövningen av subventionen av CGRP-hämmare. Under tiden önskar vi i styrelsen alla medlemmar en glad sommar med så många symtomfria dagar som möjligt!

Foto: Brandi Redd via Unsplash