Integritetspolicy

Samtycke personuppgiftsbehandling vid medlemskap i Huvudvärksförbundet

Medlemskap i Huvudvärksförbundet är frivilligt. Det är även frivilligt att lämna dina personuppgifter men Huvudvärksförbundet behöver vissa uppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem. Huvudvärksförbundet behandlar personuppgifter enligt svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information. Vi har samlat informationen kring personuppgiftshanteringen i detta samtycke samt i vår integritetspolicy. Huvudvärksförbundet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Behandling baserad på fullgörandet av medlemskapet och på Huvudvärksförbundets
berättigade intressen
Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för olika ändamål. De
personuppgifter vi behandlar om dig är bland annat namn, kontaktuppgifter, födelseår, kön
samt om du uppger e-postadress, telefonnummer och huvudvärkstyp.
Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i
Huvudvärksförbundet är laglig och nödvändig för att vi ska kunna fullgöra medlemskapet.
Huvudvärksförbundet har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för
de angivna ändamålen (se integritetspolicyn).

Ändamålen med att behandla dina personuppgifter är bland anna att administrera
medlemskapet, upprätthålla en god registervård, tillhandahålla medlemsservice och ha en
fungerande kommunikationskanal. Vi kan komma att använda vissa uppgifter för underlag i
utvärderings- samt förbättringssyfte (se integritetspolicyn).
Dina personuppgifter kommer att behandlas i Huvudvärksförbundets IT-system.
Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra utvalda företag/organisationer som
vi samarbetar med, till exempel vårt tryckeri.

HUVUDVÄRKS FÖRBUNDET

HUVUDVÄRKSFÖRBUNDET SANKT GÖRANSGATAN 84, 3 TR, 112 38 STOCKHOLM
08-120 797 60 KANSLIET@HUVUDVARKSFORBUNDET.SE WWW.HUVUDVARKSFORBUNDET.SE

Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.


Lagringstiden

Huvudvärksförbundet behandlar dina personuppgifter till dess medlemskapet avslutas vilket
kan ske manuellt eller automatiskt på grund av inaktivitet inom en period om 12 månader.
När ditt medlemskap upphör raderas dina personuppgifter. Om Huvudvärksförbundet är
skyldiga enligt lag kan vi komma att fortsätta lagra dem.

Dina rättigheter
Du har enligt svensk lag rätt att begära tillgång till dina personuppgifter. Du kan även begära
att personuppgiftsbehandlingen begränsas, att dina personuppgifter ändras eller raderas, att
invända mot behandlingen och rätt till dataportabilitet av dina personuppgifter. Du kan
närsomhelst även återkalla ditt samtycke.
Begäran om ovanstående skickas skriftligen till Huvudvärksförbundet.
Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med
eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen.

Genom att fortsätta vara medlem i Huvudvärksförbundet bekräftar du att du mottagit denna
information och ger ditt samtycke till personuppgiftsbehandlingen.