Organisation

Organisation

Den årliga stämman är Huvudvärksförbundets högsta beslutandeorgan.  Den ordinarie stämman genomförs under maj månad men däremellan kan styrelsen kalla till extra stämma om minst hälften av föreningarna kräver detta.

Till stämman utser föreningarna ombud. Ombuden beslutar sedan vilka personer som ska ingå i förbundets styrelse och godkänner verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, verksamhetsplan och budget.

Huvudvärksförbundet biträds i verksamheten av ett kansli. På kansliet finns tre halvtidsanställda, 50% vardera.

Kansli

Huvudvärksförbundet
S:t Göransgatan 84, 3 tr
112 38 Stockholm

kansliet@huvudvarksforbundet.se
Telefon: 08-120 797 60

Telefontid:
Helgfri TISDAG kl 9:00–12:00 och 13:30–16:00
Helgfri TORSDAG kl 9:00–12:00 och 13:30–16:00

Helena Elliott
Kanslichef
Tel: 0700-919 313
helena.elliott@huvudvarksforbundet.se

Yvonne Sandin
Ekonomiansvarig
Tel: 0700-919 312
yvonne.sandin@huvudvarksforbundet.se

Charlotte Magnusson
Redaktör
Tel: 0700-919 314
charlotte.magnusson@huvudvarksforbundet.se

Revisorer

Magnus Hamberg
Parsells Revisionsbyrå AB
Box 26122
100 41 STOCKHOLM
 magnus@parsells.se

Eric Ericsson
Förtroendevald revisor

Valberedning

Kerstin Blomstrand (sammankallande)

Katarina Lilja Nordin

valberedning@huvudvarksforbundet.se